Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej
w Ciechanowie

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie funkcjonuje
od 1 lutego 2021 r. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Dom Pomocy Społecznej
w Ciechanowie mieszczący się przy ulicy Kruczej 32.

Warsztat Terapii Zajęciowej to bezpłatna placówka pobytu dziennego przeznaczona dla 30 osób
z niepełnosprawnością. Stwarza osobom niezdolnym do pracy warunki i możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat zapewnia podopiecznym terapię, którą można rozumieć jako kompleksowe, długofalowe działanie skierowane na przywrócenie osobom niepełnosprawnym sprawności lub usprawnienia pod względem fizycznym, umysłowym, psychicznym, społecznym i zawodowym. Dzięki uczestnictwu w zajęciach terapeutycznych u podopiecznych kształtowana jest zaradność osobista i pobudzana aktywność społeczna – poprzez wykonywanie szeregu zadań zarówno na rzecz społeczności warsztatowej, jak i na rzecz własnej osoby. Nabywanie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych odbywa się przy pomocy pełnienia ról w Warsztacie a nabywanie samodzielności poprzez wyposażanie Uczestników w szereg umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych.

Terapia prowadzona w Warsztacie realizowana jest na podstawie „Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii” Uczestnika. Główną metodą terapeutyczną stosowaną w Warsztacie jest terapia zajęciowa, która prowadzona jest w 5 pracowniach terapeutycznych:

Skip to content