Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej
w Ciechanowie

Rodzaje terapii

Głównym rodzajem terapii prowadzonej w Warsztacie jest terapia zajęciowa. Polega na pracy w różnych obszarach życia osoby niepełnosprawnej, a jej celem jest przywrócenie i podtrzymanie zdolności umysłowych, poznawczych i motorycznych. W przypadku, gdy zmiany, które zaszły u osoby chorej są tak głębokie, że nie możemy wpłynąć na ich poprawę, terapia zajęciowa ma uruchamiać działania zastępcze, które będą pomocne w jej codziennym funkcjonowaniu.
Zajęcia odbywają się w pracowniach profilowanych a zakres zastosowania terapii zajęciowej jest indywidualnie dopasowany do każdego Uczestnika. Wszystko zależy od rodzaju problemu oraz stopnia zaburzenia.

W naszym Warsztacie stosujemy różne rodzaje terapii zajęciowej m.in.:

Arteterapia – to rodzaj terapii, w której główną metodą jest sztuka. Dzięki sztuce Uczestnik może wyrazić swoje uczucia, emocje, marzenia. Może we własny sposób zinterpretować rzeczywistość jaka go otacza. Osoba biorąca udział w arteterapii tworzy swoje własne dzieła sztuki. Nie musi być obdarzona talentem ważniejszy jest sam proces tworzenia, praca i możliwość wyrażenia siebie. Metody arteterapii to m.in.: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, teatroterapia, choreoterapia.

Ergoterapia – to terapia, w której wykorzystuje się różne rodzaje pracy umożliwiające kształtowanie określonych sprawności. Dzięki zajęciom z ergoterapii Uczestnicy są
w stanie przygotować posiłek prowadzić ogródek, wykonywać prace porządkowe oraz drobne prace naprawcze. Ergoterapia to także wypracowanie umiejętności codziennego życia poza placówką. Metody ergoterapii to m.in.: dziewiarstwo hafciarstwo, tkactwo, krawiectwo, metaloplastyka, stolarstwo, ogrodnictwo, garncarstwo
i ceramika, trening gospodarstwa domowego, trening kulinarny, trening porządkowy.

Socjoterapia – to rodzaj oddziaływania terapeutycznego, który polega na wykorzystaniu interakcji społecznych, środowiska społecznego oraz pozytywnego oddziaływania grupy ludzi. Głównym celem jest nauczenie Uczestników zasad funkcjonowania w społeczeństwie poprzez włączanie ich w życie publiczne. Terapia ma pomóc
w podniesieniu własnej wartości, zbudowaniu autonomii oraz nauczeniu pełnienia określonych ról społecznych. Metody socjoterapii to m.in.: ludoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja, trening samoobsługi, trening interpersonalny, trening ekonomiczny.

Skip to content